پیمان پالیزگیر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص استفاده از ظرفیت های مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت:  همیشه نظام ما بر این فرایند بوده که نگاه به داخل داشته باشد، امروز با توحه به تحریم ها فرصت مناسبی است و تا از ظرفیت های نخبگان داخلی در عرصه های مختلف استفاده کنیم.

وی افزود: در دیداری که با رییس قوه قضاییه داشتیم این پیشنهاد را به آیت الله رئیسی دادم تا حضور کارشناسان دادگستری را به خارج از مرزها ببریم.

معاون کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد:چرا فقط در حوزه ایران خود را محدود کردیم، می توانیم کرسی های مختلف در دنیا داشته باشیم. حتی می توانیم کارشناسان بدون مرز داشته باشیم و این در کارشناسی بی طرف و بدون گرایش تاثیر گذار است.

وی افزود: کارشناسان اگر  به کشورهای دیگر بروندمی توانند ارزآوری داشته باشند و استفاده از این پتاناسیل برای ارتباط با دنیای خارج بسیار سود آور است.

پالیز گیر همچنین به موضوع داوری اشاره و تصریح کرد: همین کارشناسان می توانند  داوری در حوزه های تخصصی خود داشته باشند. این یک پتانسیل بی نظیری است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و این موضوعی است که درجلسه اخیر هم مورد تاکید ریاست قوه قضائیه قرار گرفت.

وی افزود: شورای عالی داوری داشتیم اماباید فعال شود.پتانسیل خوبی است چرا که  بی کار در متخصصین خود داریم و این فضای خوبی است و لحاظ کردن این موارد می تواند از حجم ورودی پرونده ها به دادگاه ها پیشگیری می شود.
 

منبع خبر