حامیان ایوو مورالس، رئیس جمهور مستعفی بولیوی با پلیس درگیر و خواهان بازگشت مورالس به قدرت شدند.منبع خبر